+ Join PES + Join PES Thailand

Activities

การดูงานนอกสถานที่ของทีม IEEE PES NIO และ TESTA (3 – 4 สิงหาคม 2565)

ในระหว่างวันที่ 3 และ 4 สิงหาคม 2565 คณะทำงาน New Initiatives and Outreach (NIO) สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริบเปิลอี (ประเทศไทย) ร่วมกับสมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) เดินทางไปศึกษาดูงาน 1) ทุ่งกังหันลมห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด 2) ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ สถานีไฟฟ้าแรงสูงบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ 3) โรงไฟฟ้าและศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ ลำตะคอง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
[More detail]


การดูงานนอกสถานที่ของทีม IEEE PES NIO และ TESTA (17-18 มีนาคม 2565)

ในระหว่างวันที่ 17 และ 18 มีนาคม 2565 ทีมงาน IEEE PES New Initiatives and Outreach (NIO) และ TESTA ได้จัดการดูงานนอกสถานที่ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน (Energy Transition) โดยมุ่งเน้นในเรื่องของไมโครกริด เมืองอัจฉริยะและการจัดการโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU) ซึ่งได้ให้การต้อนรับและบรรยายรายละเอียดในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดูงานในครั้งนี้ การศึกษาดูงานในครั้งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทีมงาน IEEE PES NIO และยังเป็นการศึกษาดูงานของทีมงาน TESTA ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบกักเก็บพลังงาน [More detail]

Talks #2: “แผนงานและประสบการณ์เรียนรู้ โครงการนำร่องไมโครกริดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค: Workplan and Lesson Learned: Microgrid Pilot Projects of PEA”

สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) (IEEE Power & Energy Society – Thailand; IEEE-PES Thailand), Chapter New Initiatives and Outreach (IEEE PES Thailand - NIO).... [More detail]

Talk #1: วิสัยทัศน์และการคาดการณ์แนวโน้มไมโครกริดในระบบโครงข่ายไฟฟ้าไทย

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ณ. ห้องประชุม ชั้น 12A อาคารบี การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่, ถนนพระรามสี่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดย คุณวิศิษฎ์ ศรีนันทวงศ์ .... [More detail]News & Events

   

Series Talks - Microgrid
by New Initiatives and Outreach (NIO)

 
Talk #3: (Upcoming Seminar in Q2 2022)

“เทคโนโลยีและโอกาสการพัฒนาธุรกิจไมโครกริดในประเทศไทยและในอาเซียน มุมมองจากภาคอุตสาหกรรม” (วิทยากรรับเชิญ: Project managers, Business developers จากบริษัทชั้นนำ และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
Talk #4: (Upcoming Seminar in Q3 2022)

“ความท้าทายด้านนโยบายและการกำกับดูแลไมโครกริด” (วิทยากรรับเชิญ: ผู้แทนจาก สนพ. สกพ. และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
 

สาระน่ารู้

 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน

Microgrid

Battery Energy Storage System (BESS)

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ (ENCO) อาคารบี ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams .....[More detail]

What is Microgrid? A group of interconnected loads and distributed energy resources with clearly defined electrical boundaries that acts as a single controllable entity with respect to the grid and can connect and disconnect from the grid .....[More detail]

Battery Energy Storage System คืออะไร? Battery Energy Storage System (BESS) ระบบกักเก็บพลังงานที่เปลี่ยนรูปแบบพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานไฟฟ้าเคมี และสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้ากลับเข้าระบบได้ ทั้งนี้ระบบกักเก็บพลังงานไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ด้วยตัวเอง.....[More detail]