Power & Energy Series

เมืองอัจฉริยะและศูนย์ข้อมูล (Smart City & Data Center)


สมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) ,  IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter  จัดสัมมนาเชิงวิชาการ “เมืองอัจฉริยะและศูนย์ข้อมูล: แนวคิด การออกแบบ และกรณีศึกษา” ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ  เพื่อให้เกิดกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในองค์กรหรือประชาชน และคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร หรือเมืองให้มีประสิทธิภาพ