Power & Energy Series

IEEE PES DAY 2023 on "Powering a Climate Safer Future"

IEEE PES DAY 2023 on "Powering a Climate Safer Future"  วันที่ 25 เมษายน 2566


E-files Presentation: IEEE PES Day 2023 สามารถดาวน์โหลดได้จาก Website ของสมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย)

 

- Powering a Climate Safer Future
- โอกาส และความท้าทายของภาคธุรกิจไทย ต่อ เป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- New Energy Trend ในอนาคตของประเทศไทย ภายใต้แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ