Power & Energy Series

ความปลอดภัยและข้อปฏิบัติ สำหรับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าแรงสูง


สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) ได้จัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ความปลอดภัยและข้อปฏิบัติ สำหรับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าแรงสูงและระบบส่งจ่ายไฟฟ้า และมอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในโรงจักรไฟฟ้า” ขึ้น ในวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2566  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้กับอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าแรงสูง ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า และโรงจักรไฟฟ้าของไทย