Power & Energy Series

สถานีไฟฟ้าแรงสูง: ข้อกำหนดการเชื่อมต่อ การออกแบบ, การทดสอบและการนำเข้าใช้งานสมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) ได้จัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “สถานีไฟฟ้าแรงสูง: ข้อกำหนดการเชื่อมต่อ การออกแบบ, การทดสอบและการนำเข้าใช้งานเมื่อวันที่ 12 – 15 มิถุยายน 2566 ณ  โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของไทย โดยการสนับสนุนวิชาการจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย และหน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานภาคปฏิบัติโดยตรง

 

ทั้งนี้ยังได้ไปเยี่ยมชม สถานีไฟฟ้าแรงสูงดิจิทัล 2 กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี