Power & Energy Series

ทรานเซี้ยนต์ไฟฟ้าในระบบส่งจ่าย


สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) จัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ทรานเซี้ยนต์ไฟฟ้าในระบบส่งจ่าย: แรงดันเกิน การฉนวนไฟฟ้าแรงสูง การควบคุม และกรณีศึกษา เมื่อวันที่ 3 – 5 เมษายน 2566 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์สร้างความรู้ด้านการวิเคราะห์ การป้องกันและควบคุมปัญหาทรานเซี้ยนต์ไฟฟ้าในระบบส่งจ่าย เพื่อให้วิศวกรหรือผู้ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการทำงานของระบบส่งจ่ายมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องทรานเซี้ยนต์ไฟฟ้า