Power & Energy Series

ระบบไฟฟ้าและสื่อสารเคเบิลใต้ดิน


สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) ได้จัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “ระบบไฟฟ้าและสื่อสารเคเบิลใต้ดิน สำหรับโครงการพัฒนาในเมืองหลวงและเมืองใหญ่: โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี การออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ ปฎิบัติการ และบำรุงรักษา เมื่อวันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานของระบบไฟฟ้าและสื่อสารเคเบิลใต้ดิน เทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน แก่ผู้ให้บริการออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ ปฎิบัติการ และบำรุงรักษา ตลอดจนวิศวกรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง และขั้นตอนการบริหารสินทรัพย์ของระบบเคเบิลใต้ดิน ให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 

พร้อมได้จัดให้มีการ เยี่ยมชมโครงการอุโมงค์สายส่งไฟฟ้าใต้ดิน 230 kV บางกะปิ - ชิดลม ณ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานเพลินจิต