Technical Seminar

งานสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อ “Overvoltage Surge Protection : Theory, Selection, Application, Maintenance and Monitoring”


วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น. ที่ห้องประชุมอโยธยา (ห้องเธียร์เตอร์) อาคาร LED ชั้น 5 สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งามวงศ์วาน
วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสวีเดน Mr.James Taylor, Senior Principal Specialist for High Voltage Surge Arresters, Hitachi Energy, Ludvika, Sweden โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ บาลมงคล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินรายการ (Session Chair)

 

เอกสารสำหรับ Download

James Taylor
Hitachi Energy
Ludvika, Sweden
Download:: Presentation(pdf)