Power & Energy Series

ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าและการแก้ไข: ทฤษฎี และกรณีศึกษา

IEEE Power & Energy Society - Thailand จัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าและการแก้ไข: ทฤษฎี และกรณีศึกษา ระหว่างวันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2559 ณ ห้อง Lotus, QSNCC
 

โดยมีวิทยากรจาก คณะกรรมการบริหาร IEEE Thailand, IEEE PES Thailand, กฟน., กฟภ. ABB, Schneider (Thailand) Ltd. เป็นผู้บรรยาย โดยมีผู้สนใจเข้าฟังการสัมมนามากกว่า 100 ท่าน