Power & Energy Series

ระบบผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ครั้งที่ 2

IEEE Power and Energy Society - Thailand Chapter (IEEE PES Thailand) จัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "ระบบผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน: ข้อกำหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบำรุงรักษา" วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์          
 

ในการนี้ คุณสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และกรรมการบริหาร IEEE PES Thailand เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา โดยมี เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ ผู้อำนวยการโครงการธุรกิจพัฒนากิจการไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง และ กรรมการบริหาร IEEE PES Thailand เป็น Session chairman ดำเนินการสัมมนา
 

โดยได้รับเกียรติจาก พพ. กรมควบคุมมลพิษ กฟน. กฟภ. กกพ. BOI สถาบันอุดมศึกษา และผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน เช่น ผศ.ดร.จิตรเกษม งามนิล นายกฯ IEEE Thailand Section, ศ.ดร.ธเรศ ศรีสถิตย์ จุฬาฯ เป็นต้น ร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาเชิงวิชาการครั้งนี้ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนากว่า 200 คน