Technical Seminar

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ร่วมพัฒนาไมโครกริดสู่มาตรฐานระดับโลก

วันนี้ (วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.) นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ร่วมกับหน่วยงานจัดทำมาตรฐานชั้นนำระดับนานาชาติ 2 องค์กร คือ International Electrotechnical Commission (IEC) และ Institute of Electrical and Electronics Engineers-Power and Energy Society (IEEE-PES) เป็นเจ้าภาพจัดเวิร์คช็อป (Workshop) และประชุมทางวิชาการเพื่อร่วมจัดทำมาตรฐานไมโครกริด (Microgrids) ณ ห้องเมจิค 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

งานดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ วิศวกร ช่างและบุคลากรในแวดวงพลังงานอาทิ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยชั้นนำ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และผู้แทนจาก 8 ประเทศคือ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ฝรั่งเศส แอฟริกาใต้ อินเดีย จีน มาเลเซียและสวิตเซอร์แลนด์ 

ไมโครกริด (Microgrids)  เป็นโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก ประกอบด้วย แหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากหรือแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ศูนย์ควบคุมสั่งการขนาดเล็กและผู้ใช้ไฟฟ้า   ในพื้นที่ขนาดเล็ก ไมโครกริดจึงเป็นโครงข่ายไฟฟ้าในอนาคตที่ถูกพัฒนาขึ้นตามศักยภาพของพื้นที่ เช่น แสงอาทิตย์ ลม น้ำและแหล่งพลังงานในรูปแบบอื่นๆ ทำให้พื้นที่เหล่านั้นมีความมั่นคงทางพลังงาน ชุมชนที่มีไมโครกริดพึ่งพาตนเองได้ สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะเกิดปัญหากับโครงข่ายไฟฟ้าหลัก (Main Grid) 

PEA จึงมุ่งมั่นพัฒนาต้นแบบไมโครกริดในพื้นที่นำร่องอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน บ้านขุนแปะ จังหวัดเชียงใหม่ เกาะกูด เกาะหมาก จังหวัดตราด เป็นโครงข่ายไฟฟ้าในอนาคตที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศของประเทศไทย