University

IEEE PES - Thailand มอบทุนสนับสนุน 7 มหาวิทยาลัย ที่เข้าร่วมโครงการ Student Membership Supporting Program

เมื่อเร็วๆนี้ IEEE PES – Thailand ได้มอบเงินทุนสนับสนุน 7 มหาวิทยาลัย ที่ได้เข้าร่วม Student Membership Supporting Program ภายใต้วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสนับสนุนนิสิต นักศึกษา ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังในการสมัครสมาชิก IEEE และ PES

 

เสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประธานกรรมการบริหาร IEEE PES -Thailand กล่าวแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม Student Membership Supporting Program ว่า นามของคณะกรรมการ IEEE  Power & Energy Society - Thailand หรือ IEEE PES - Thailand ขอแสดงความยินดีทั้ง 7 มหาวิทยาลัย ที่เข้าร่วม Student Membership Supporting Program ของ IEEE PES - Thailand ซึ่งเป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในปีนี้เป็นปีแรก โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนภาคสมาชิก IEEE และ IEEE PES ให้กับน้องๆ นิสิต นักศึกษา ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง  โดย 7 มหาวิทยาลัยที่ได้เงินทุนสนับสนุน จากการเข้าร่วมโครงการ Student Membership Supporting Program ได้แก่ 1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 5.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ 7.สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย AIT

 

อย่างไรก็ตาม IEEE นับเป็นสถาบันวิชาชีพของวิศวกรไฟฟ้า และ IEEE PES เป็นสถาบันวิชาชีพของวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในระดับนานาชาติ เป็นสถาบันที่ไม่หวังผลกำไร มีหน้าที่กำกับดูแลมาตรฐานการไฟฟ้า เป็นผู้นำในงานวิจัย งานพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ผลงานวิจัย ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์โดยเน้นด้านไฟฟ้ากำลัง คอมพิวเตอร์ คมนาคม และอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง IEEE PES เป็นสมาคมที่มีหน้าที่สนับสนุนวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ที่ไม่หวังผลกำไรเช่นกัน

 

สำหรับโครงการ Student Membership Supporting Program จะเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้มีพัฒนาตนเอง นำความรู้ประสบการณ์ที่ได้จากการร่วมกิจกรรม IEEE PES มาพัฒนาโครงการวิศวกรรมไฟฟ้าของประเทศ นอกจากนี้นิสิตนักศึกษายังได้เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์หลายอย่างจาก IEEE PES เช่น ข้อมูลข่าวสารทางด้านมีวิชาการ รวมถึงได้เข้าร่วมกิจกรรมงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

“โครงการ Student membership supporting program ของ IEEE PES - Thailand จะได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับทุกมหาวิทยาลัยในการพัฒนาวิชาการทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง เพื่อสนับสนุนวิศวกรรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังสำคัญในพัฒนาประเทศต่อไป”