Dinner Talk

IEEE PES Dinner Talk 2017

IEEE PES Dinner Talk 2017
Modernizing the Thailand Grid มุ่งหน้าสู่ความล้ำสมัยของระบบโครงข่ายไฟฟ้าไทย

เมื่อเร็วๆ นี้ IEEE Power & Energy Society – Thailand ร่วมกับสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็คโทรนิคส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) จัดงาน IEEE PES Dinner Talk 2017 เพื่อให้ข้อมูลทางด้านนโยบายและทิศทางการฒนาด้านพลังงานและโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ โดยมี ชัยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานเปิดงาน พร้อมการเสวนาในหัวข้อเรื่อง Modernizing the Thailand Grid : มุ่งหน้าสู่ความล้ำสมัยของระบบโครงข่ายไฟฟ้าไทย” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร. ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ,กรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ,ชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง และ เสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมเสวนา 

พร้อมกันนี้ ภายในงานยังมีพิธีมอบรางวัลให้แก่วิศวกรที่มีผลงานโดดเด่นและน่ายกย่องในวิชาชีพวิศวกรรม จำนวน 4 รางวัล ดังนี้ ดร.วโรดม คำแผ่นชัย วิศวกรระดับ 6 แผนกวิจัยด้านสถานีไฟฟ้าและระบบส่ง กองวิจัย ฝ่ายวิจัยและพัฒนา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับรางวัล IEEE PES Thailand Chapter young Engineer Award  2017 ,ปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)ได้รับรางวัล IEEE PES Thailand Chapter Women in Power Award 2017 , ผศ .ดร.ธีรธรรม บุณยะกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับรางวัล IEEE PES Outstanding Chapter Volunteer Award 2017 และเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับรางวัล IEEE PES Outstanding Engineer Award 2017 งานดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 
เอกสารดาวน์โหลด

  1. 2017 IEEE PES Dinner Talk : Modernizing the Thaliand Grid_EPPO
  2. 2017 IEEE PES Dinner Talk : Modernizing the Thaliand Grid_EGAT
  3. 2017 IEEE PES Dinner Talk : Modernizing the Thaliand Grid_MEA
  4. 2017 IEEE PES Dinner Talk : Modernizing the Thaliand Grid_PEA

 

ชัยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พิธีเปิดงาน IEEE PES Dinner Talk 2017 พิธีเปิดงาน IEEE PES Dinner Talk 2017
 พิธีมอบรางวัลให้แก่วิศวกรที่มีผลงานโดดเด่นวิชาชีพวิศวกรรม ดร.วโรดม คำแผ่นชัย วิศวกรระดับ 6 แผนกวิจัยด้านสถานีไฟฟ้าและระบบส่ง
กองวิจัย ฝ่ายวิจัยและพัฒนา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ได้รับรางวัล IEEE PES Thailand Chapter young Engineer Award 2017
ปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ได้รับรางวัล IEEE PES Thailand Chapter Women in Power Award 2017
ผศ .ดร.ธีรธรรม บุณยะกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ได้รับรางวัล IEEE PES Outstanding Chapter Volunteer Award 2017
เสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ได้รับรางวัล IEEE PES Outstanding Engineer
Award 2017

 

เสวนาหัวข้อ “Modernizing the Thailand Grid : มุ่งหน้าสู่ความล้ำสมัยของระบบโครงข่ายไฟฟ้าไทย”

 

 

บรรยากาศภายในงาน