Power & Energy Series

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)

IEEE PES-Thailand จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง "ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop): : ข้อกำหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบำรุงรักษา”  เมื่อวันที่ 29-31 มกราคม 2561 ณ ห้อง Lotus ศูนย์ประชุมฯ สิริกิติ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายวัลลภ กิตติวิวัฒน์ รองผู้ว่าการปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คณะทำงาน IEEE Power & Energy Society – Thailand เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา และเรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ กรรมการบริหาร IEEE PES Thailand เป็น Session Chairman ดำเนินการสัมมนา โดยวิทยากรประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจาก พพ. สกพ. กฟน. กฟภ. สถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชน ผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ 200 คน