Power & Energy Series

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวลและชีวภาพ : ข้อกำหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุม และบำรุงรักษา ครั้งที่ 3

สมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) ,  IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter  และสถาบันพัฒนาและวิจัยพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดการสัมมนาเชิงวิชาการ “ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวลและชีวภาพ : ข้อกำหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุม และบำรุงรักษา ” ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  โดยเล็งเห็นว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งการจัดสัมมนาครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนากว่า 100 คน