Power & Energy Series

เมืองอัจฉริยะและศูนย์ข้อมูล (Smart City & Data Center)

 

สมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) ,  IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter  จัดสัมมนาเชิงวิชาการ เมืองอัจฉริยะและศูนย์ข้อมูล: แนวคิด การออกแบบ และกรณีศึกษา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการองค์กรหรือเมืองให้มีประสิทธิภาพตามนโยบาย Thailand 4.0 และเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบสมาร์ตซิตี (Smart City) หรือ เมืองอัจฉริยะ และศูนย์ข้อมูล (Data Center) ซึ่งการจัดสัมมนาครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนากว่า 100 คน

 

โดยงานสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จิตรเกษม งามนิล นายกสมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) กล่าวเปิดงานสัมมนา และ ผศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ ภาควิชาไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ กรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter เป็นผู้ดำเนินงานสัมมนา