Power & Energy Series

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและลอยน้ำ

IEEE Thailand Section และIEEE PES-Thailand จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง "ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) และลอยน้ำ (Floating): ข้อกำหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบำรุงรักษา เมื่อวันที่ 21 – 23 มกราคม 2562 ณ ห้อง Lotus ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน บรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก พพ. กฟผ. กฟภ.  สถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชน และมีผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้กว่า 200 คน