Power & Energy Series

สัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง สถานีไฟฟ้าแรงสูง : ข้อกำหนดการเชื่อมต่อ, การออกแบบ, การทดสอบและการนำเข้าใช้งาน

IEEE Power and Energy Society จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง "High-Voltage Substation: Connection code, Design, Testing and Commissioning" วันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจและนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการทดสอบ และนำเข้าใช้งาน สถานีไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ, cost-effective, intelligent, high performance, compact design และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมและปฏิบัติการระบบไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม โดยวิทยากรเป็นผู้เชี่ยวชาญจาก กฟผ. กฟน. กฟภ. อาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา และบริษัทเอกชน มีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนากว่า 200 คน