Power & Energy Series

สัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง ระบบสะสมพลังงาน: เทคโนโลยี การออกแบบ ติดตั้งและประยุกต์ใช้

IEEE Thailand Section และ IEEE Power and Energy Society - Thailand  จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง "ระบบสะสมพลังงาน: เทคโนโลยี การออกแบบ ติดตั้งและประยุกต์ใช้"  ในวันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2562  ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก  สวทช. กฟผ. กฟน. กฟผ. สจล. และบริษัทเอกชน ร่วมบรรยาย มีผู้สนใจและนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนากว่า 150 คน
 


 

คุณเกษียร สุขีโมกข์ ผู้บริหารของบริษัท พีอีซี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
บรรยายหัวข้อ Energy Storage System Design
 


 

หัวข้อ Energy Storage System ESS Application in Terms of Cost and Economic  
บรรยายโดย คุณชาญยุทธ ฉายาวัฒนะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จาก บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)


 


ทีมวิทยากรจาก หน่วยวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะ และวัสดุแห่งชาติ