Power & Energy Series

การบูรณาการระบบกักเก็บพลังงานร่วมกับพลังงานทดแทน


สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) ได้จัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การบูรณาการระบบกักเก็บพลังงานร่วมกับพลังงานทดแทน: นโยบาย การวางแผน ออกแบบ วิธีการแก้ปัญหา การปฎิบัติ และ การควบคุม” เมื่อวันที่ 8 – 11 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ  เกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ระบบผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทนร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน วิธีแก้ไขปัญหาคุณภาพไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในระบบ และเพื่อสามารถใช้เป็นแนวทางสำหรับศึกษา วางแผน ออกแบบ และลงทุนพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด